Programma in hoofdlijnen
In het Transhumanisme ontmoeten we in buitengewoon sterke mate de geest van het materialisme, die toonaangevend is in de huidige wetenschap en techniek. Xandor Koesen-York zal in zijn voordracht ingaan op de achtergrond van de bovenzinnelijke machten van het kwaad die door Rudolf Steiner uitgebreid zijn behandeld. Zij worden door hem in verband gebracht met gevallen engelen, geestelijke wezens die zich verzetten tegen de goede geestelijke machten en op aarde de mens kunnen belagen. In het bijzonder wordt door Steiner Ahriman in beeld gebracht: hij en zijn trawanten zijn de machtige inspirators van het materialisme. Deze geesten van de duisternis loochenen de geestelijke dimensie van de mens en zweren bij de materie als enige grond van het bestaan. Juist vanaf het einde van de 19e eeuw zijn zij versterkt werkzaam en pogen zij de geestelijke oorsprong van de mens te verdonkeremanen. Daarnaast zal Xandor ook ingaan op andere door Steiner genoemde categorieën van tegenmachten: de Luciferische, Asurische en Soratische wezens. Ondanks hun negatieve rol zijn zij voor de ontwikkeling van de mensheid toch onontbeerlijk: alleen door de nodige weerstand kan de mens zichzelf als geestelijk wezen ontdekken en vervolgens bewust inzetten ten gunste van verdere ontwikkeling en rijping op weg naar vrijheid en zelfstandigheid. Op dit pad kan de hoogste godheid hem tegemoet komen en als gids ter zijde staan vanuit de wereld van de triniteit.

 Jan van Gils zal een inleiding geven in de fundamentele aard en aspecten van het Transhumanisme. De mogelijke bedreigingen van de techniek voor het mens-zijn zullen door hem worden behandeld. Hij onderscheidt hierbij de twee polen van waarnemen en denken, van de uiterlijke en de innerlijke wereld. Fascinatie voor de uiterlijke wereld kan resulteren in het ongebreideld streven naar machines, zelfs menselijke machines. Het innerlijke denken kan uitdrogen tot abstracte modellen. Hoe kunnen we de brug slaan om deze eenzijdigheden te overwinnen vanuit een vruchtbaar en heilzaam midden? Diederick Sprangers zal zich richten op het terrein van de biotechnologie. Gentherapie is in opmars, getuige alleen al de techniek voor de ‘vaccinaties’ die zijn ingezet ter bestrijding van Covid-19. Ook stamcellen zijn een praktisch uitgangspunt voor veel toepassingen. Wat te denken van het proces van klonen? Dit alles vraagt om een kritische beschouwing: is hetgeen wat op dit gebied mogelijk is ook wel wenselijk? Vervolgens zal Erik Baars (lector in de antroposofische gezondheidszorg) in zijn bijdrage ingaan op de voor- en nadelen voor de ontwikkeling van de mens, afgaande op de vele technische vernieuwingen binnen de gezondheidszorg, zoals AI, eHealth, robotica en beeldbellen. Ook hier moet zorgvuldig naar worden gekeken. Daarna zal Jeannette van der Schuit als huisarts het belang van de intuïtie vanuit het levende contact met de patiënt verdedigen. De gedachte dat door AI de huisarts overbodig zal worden berust in haar visie op een grove misvatting. Het vraagstuk van de voeding zal door Petra Essink worden opgepakt. Ook de voeding staat bloot aan tal van technische innovaties. Dat roept de fundamentele vraag op: wat voedt de mens? Is de mens wel gediend met de bio-industrie en met bv. de mogelijkheid van kweekvlees? Tenslotte zal Jelle van der Schuit nog kort ingaan op de materialistische uitgangspunten van het Transhumanisme die een fundamentele miskenning inhouden van het innerlijk wezen van de wezen als bezield en geestelijk wezen. Hoe kan de brug worden geslagen naar concrete geestelijke ervaringen?    

Met dit geheel hopen we ook met dit Herfstsymposium weer de blik te scherpen voor de bijzondere opgave van de mens en zijn geestelijke missie op weg naar vrijheid, liefde en zelfstandigheid, een opgave die ook in de geest is van Michaël, de aartsengel van de Zon die traditioneel op 29 september wordt herdacht.

 Kunstzinnige bijdragen
Gelet op de omvang van het programma is het goed om te zorgen voor voldoende kunstzinnige verademing. Xandor Koesen-York zal een gedicht van Martinus Nijhof met de zaal spreken, Jelle van der Schuit zal een door hem getoonzette spreuk van Rudolf Steiner met het publiek zingen. Verder zal Inga York Koesen op drie momenten scenes voordragen uit het machtige epos van Parcival, gelardeerd met speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerde muziek. Parcival staat model voor de mens die tot geestelijk zelfbewustzijn komt.