Thema
De ontwikkeling van de techniek heeft het aanzien van de wereld totaal veranderd. Met de uitvinding van de stoommachine in 1769 brak een tijdperk aan van omvangrijke industrialisatie, in de 20e eeuw gevolgd door vele andere ontdekkingen, zoals de toepassing van kernenergie en de mogelijkheid van het ingrijpen in de erfelijkheidsstructuur van het leven. De laatste decennia vond in duizelingwekkend tempo ook nog de digitalisering van de wereld plaats. In toenemende mate, accelerando, blijkt de mens in staat de natuur aan zich te onderwerpen op grond van een tot dusver ongekend arsenaal aan mogelijkheden. De techniek gaat echter ook gepaard met duistere en destructieve mogelijkheden, getuige de oorlogsindustrie met zijn nucleaire en biologische wapens, maar ook met een mogelijke cyberwar, een oorlog met digitale middelen.

De ontwikkeling van de techniek heeft ook het gebied van de geneeskunde niet ongemoeid gelaten en zorgde voor talrijke ingeburgerde toepassingen, zoals die van antibiotica, bestraling, transplantatie en van een uitgebreid diagnostisch instrumentarium. De recente stroming van het Transhumanisme meent dat de techniek de mens nog in veel sterkere mate ten dienste kan zijn en is uit op een toenemende versmelting van mens en machine. Zo kan een vernieuwde mens, een mens versie 2.0 ontstaan, die de huidige mens in hoge mate zal overtreffen. Chips kunnen in het lichaam worden geïmplanteerd ter registratie en besturing van organische processen, maar ook chips waarvan men zich voorstelt dat zij een reële koppeling met het menselijk bewustzijn mogelijk maken om daarmee dat bewustzijn te versterken en te verruimen.

Vatten we het Transhumanisme breder op, dan kan ook genetische manipulatie daaronder worden geschaard, voor zover die beoogt het menselijk erfelijkheidsmateriaal te veranderen om bv. specifieke ziekten te bestrijden. Ook op deze wijze wordt gewerkt aan een vernieuwde, verbeterde mens. Ook de recente doorbraak van kunstmatige intelligentie wordt door vertegenwoordigers van het Transhumanisme opgevat als een enorme verbetering van menselijke intelligentie. In hun voorstelling wordt de mens op korte termijn zelfs door AI (= Artificial Intelligence) ingehaald. Het zou in hun ogen reëel zijn om de huidige of toekomstige superioriteit van AI te erkennen en daar ook consequenties aan te verbinden.

Alle hier genoemde aspecten van Transhumanisme op weg naar een mens voorbij de mens vragen om een ernstige bezinning op de vraag, hoe reëel en wenselijk deze ontwikkelingen eigenlijk zijn en welke schaduwzijden zij met zich meebrengen. Hoe beïnvloeden ze de voorwaarden voor menselijkheid en in welke mate bedreigen ze de menswaardigheid? Het Transhumanisme lijkt geënt te zijn op een eenzijdig materialistisch wereldbeeld, waarbij het bezielde en geestelijke karakter van de mens onvoldoende in het vizier komt en zelfs verloren dreigt te gaan.

Dit symposium wil de fundamentele opzet en ideeën van het Transhumanisme belichten ten opzichte van de gezondheidszorg. Alleen vanuit voldoende helderheid is een moreel verantwoorde afweging mogelijk ter bepaling van hun eventuele praktische betekenis voor de geneeskunde. Inzichten vanuit de antroposofie zijn hierbij een belangrijk en vruchtbaar hulpmiddel.

Doelgroep
Artsen, therapeuten, verpleegkundigen, pedagogen & overige geïnteresseerden. Ook studenten zijn van harte welkom: zij betalen een gereduceerd tarief.

Ter plekke OF online als webinar
Het Rudolf Steiner College in Rotterdam bevindt zich in stedelijk gebied, waarin parkeergelegenheid niet in ruime mate aanwezig is, maar met openbaar vervoer goed te bereiken is. Ter plekke kunnen zo’n 200 deelnemers worden ontvangen. Er wordt een biologische lunch aangeboden. Daarnaast kan dit symposium ook online, als webinar worden gevolgd. De online deelnemers krijgen van tevoren via een e-mail een link toegestuurd, waarmee ze de verbinding tot stand kunnen brengen. Deze link is ook achteraf onbeperkt te gebruiken.

Symposiumboekje
Er zal achteraf een boekje worden samengesteld waarin alle bijdragen van de sprekers zullen worden opgenomen en dat in het voorjaar van 2025 uitkomt. Men kan zich desgewenst inschrijven voor dit symposiumboekje.

Accreditatie en Sponsoring
Er is accreditatie aangevraagd bij de verschillende betrokken beroepsverenigingen.
Dit congres is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de volgende instanties: Nederlandse Vereniging Voor Euritmietherapie, V&VN Antroposofische Zorg, Weleda Benelux SE, en van de vele Vrienden van het Herfstcongres.

Stichting Herfstcongres
De Stichting Herfstcongres heeft ten doel de antroposofische geneeskunde en haar therapieën te bevorderen. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van congressen en symposia die zich richten op de antroposofische gezondheidszorg. Daarnaast wil zij de verbinding tussen geneeskunde, therapieën en pedagogiek versterken.

Folder
Alle informatie over het Herfstsymposium 2024 is ook samengevat in een folder waarvan een versie als pdf kan worden gedownload van deze site.