Wederom een Herfstsymposium
Ook dit jaar kunnen we vanwege de nog steeds voortslepende coronacrisis helaas nog niet ouderwets uitpakken met een groot Herfstcongres met gevarieerde werkgroepen: de 1,5 meter is nog een mogelijke spelbreker. Daarom beperken wij ons wederom tot een kleinschalig Herfstsymposium op één dag. Niet als vanouds gesitueerd in het laatste weekend van november, maar vooruitgeschoven in de Michaëlstijd op zaterdag 2 oktober. Zo willen we het virusseizoen voor zijn. Als inhoud kiezen we voor het door ons  uitgestelde feestje: de viering van 100 jaar antroposofische geneeskunde in 2020.

Antroposofische geneeskunde: 101 jaar jong en kiemkrachtig
Als geboortemoment van de Antroposofische Geneeskunde geldt de eerste artsencursus Geesteswetenschap en geneeskunde, een cyclus van 20 voordrachten die Rudolf Steiner in de Paastijd van 1920 heeft gehouden (GA 312). Daarmee ontstond een belangrijke basis voor een geestelijk mens- en wereldbeeld in de geneeskunde. Een groot aantal ziektebeelden werd op zodanige wijze behandeld dat daarbij tegelijk tal van therapeutische mogelijkheden in het zicht kwamen, op basis van een verdiept inzicht in de aard van de ziekte. Er werden ook moderne thema’s aangesneden zoals het belang van het microbioom, gezichtspunten ten aanzien van het functioneren van het hart en de betekenis van het licht voor de gezondheid. Rudolf Steiner heeft nog meer artsencursussen gegeven. Ook schreef hij samen met de Nederlandse arts Ita Wegman een boek over de beginselen van antroposofische geneeskunde: Grondslagen voor een verruiming van de geneeskunde (GA 27). De titel duidt op een belangrijk aspect, namelijk dat de antroposofische geneeskunde moet worden gezien als een uitbreiding van de bestaande geneeskunde. De afgelopen eeuw heeft ruimschoots de toepasbaarheid van deze verruimde geneeskunde voor artsen, therapeuten en farmaceuten bevestigd. Als belangrijk uitgangspunt geldt dat de mens wordt gezien als een bezield, geestelijk wezen dat zijn oorsprong en bestemming heeft in een hogere, bovenzinnelijke wereld die ook de achtergrond vormt voor de natuur en de kosmos. De mens als microkosmos kan in samenhang worden gezien met de macrokosmos. Dit omvattende perspectief maakt de antroposofische geneeskunde zo kiemkrachtig en toekomstbestendig in weerwil van de vele materialistische tendensen die de mens slechts willen enten op uiterlijk waarneembare fysieke structuren.

Doelgroep
Artsen, therapeuten, verpleegkundigen, pedagogen & overige geïnteresseerden. Ook studenten zijn van harte welkom: zij betalen een gereduceerd tarief. Dit symposium is ook geschikt als (verdere) kennismaking met de antroposofische geneeskunde.

Deelnemers ter plekke en online
Het aantal deelnemers dat ter plekke aanwezig kan zijn, is waarschijnlijk helaas beperkt, onder meer door toedoen van de 1,5 meter bepaling. We streven een maximale capaciteit ter plekke na, maar zonder testregime: hoe dat uitpakt valt nu nog niet te zeggen. Gelukkig kan het Herfstsymposium ook online als Webinar worden gevolgd. De deelnemers-online krijgen van tevoren via een e-mail een link doorgestuurd, waarmee ze de verbinding tot stand kunnen brengen. Zij kunnen ook interactief meedoen in de gedeelten waar uitwisseling met het publiek plaatsvindt.

Accreditatie en Sponsoring
Er is accreditatie aangevraagd bij de verschillende betrokken beroepsverenigingen.
Dit congres is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de volgende instanties: Iona Stichting, Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie op antroposofische grondslag, Nederlandse Vereniging Voor Euritmietherapie, V&VN Antroposofische Zorg, Weleda Benelux SE, Geert Groote College in Amsterdam en van de vele Vrienden van het Herfstcongres.

Afbeelding
De logo van de stichting Herfstcongres is gemaakt door Peter Giesen.

Stichting Herfstcongres
De Stichting Herfstcongres heeft ten doel de antroposofische geneeskunde en haar therapieën te bevorderen. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van congressen die zich richten op de antroposofische gezondheidszorg. Daarnaast wil zij de verbinding tussen geneeskunde, therapieën en pedagogiek versterken.